زمان تعیین محل ازمون نیمسال اول 98-97 زمان تعیین محل ازمون نیمسال اول 98-97
97/08/29 لغایت      97/09/08
 
دانشجویان دقت نمایند *****

***این گزینه برای دانشجویانی است  که می خواهند برای امتحانات پایان ترم خود  در  دانشگاهی عیر از دانشگاه  ثبت نامی خود شرکت نمایند در غیر این صورت نیازی به تعیین محل آزمون نمی باشد.
 
** *برای تعیین محل آزمون باید کل شهریه دانشگاه تسویه شده باشد تا منوی تعیین محل آزمون در سایت گلستان برای دانشجو فعال گردد.
***دانشجویان متقاضی باید وارد سایت گلستان گردد و دانشگاهی را که می خواهد برای آزمون پایان ترم انتخاب نماید و دقت نماید گزینه اعمال تغییرات با موفقیت صورت گیرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر