اعطای جایزه به دانشجویان صاحب استعداد
 
امتیاز دهی