تاريخهاي برگزاري جلسات مصاحبه دوره دکتري تخصصي تاريخ هاي برگزاري جلسات مصاحبه آزمون نيمه متمرکز دوره دکتري تخصصي 1398 از 18/03/1398 لغايت 17/04/1398 مي باشد .
 
امتیاز دهی