قابل توجه دانشجویان جدید الورود قابل توجه دانشجویان جدید الورود : کتاب الکترونیکی راهنمای دانشجویان ورودی جدید در سایت اداره کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه به آدرس farhangi.pnu.ac.ir)))) بارگذاری و قابل دریافت می باشد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر